Arli: E Biblijakere Paramiza Sarijenđe (audio)

E Biblijakere Paramiza Sarijenđe

Audio

1. Paramiz: Ćeriba

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 1–2

2. Paramiz: O greh đerdini ki phuv

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 3

3. Paramiz: O baro pani

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 6–8

4. Paramiz: E Devlesoro savez e Avraameja

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 11–15

5. Paramiz: Čhavo oto obećanje

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 16–22

6. Paramiz: O Devel pobrininđa pe e Isaakese

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 24,1–25,26

7. Paramiz: O Devel blagoslovini e Jakove

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 25,27–33,20

8. Paramiz: O Devel spasini e Josife hem lesere porodica

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 37–50

9. Paramiz: O Devel vičini e Mojsija

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 1–4

10. Paramiz: Deš bare nevolje

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 5–10

11. Paramiz: Pasha

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 11,1–12,32

12. Paramiz: Ikljojba

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 12,33–15,21

13. Paramiz: E Devlesoro savez e Izraelconencar

E biblijakiri paramiz taro 2. Lil e Mojsijasoro 19–34

14. Paramiz: O narodo lutini ki pustinja

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e Mojsijasoro 16–17; 4. lil e Mojsijasoro 10–14; 20; 27; 5. lil e Mojsijasoro 34

15. Paramiz: I Obećime phuv

E biblijakiri paramiz taro lil e Isus Navinesoro 1–24

16. Paramiz: O spasitelja

E biblijakiri paramiz taro Lil e Sudijendar 1–3; 6–8

17. Paramiz: E Devlesoro savez e Davideja

E biblijakiri paramiz taro 1. Lil e Samuilesoro 10; 15–19; 24; 31; 2. Lil e Samuilesoro 5; 7; 11–12

18. Paramiz: Ulavdo carstvo

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e caronendar 1–6; 11–12

19. Paramiz: O Proroci

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e caronendar 16–18; 2. lil e caronendar 5; Jeremija 38

20. Paramiz: Progonstvo hem iriba

E biblijakiri paramiz taro 2. lil e caronendar 17; 24–25; 2. lil e dnevnikosoro 36; Lil e Jezdrasoro 1–10; Lil e Nemijasoro 1–13

21. Paramiz: O Devel obećini e Mesija

E biblijakiri paramiz taro 1. lil e Mojsijasoro 3,15; 12,1–3; 5. lil e Mojsijasoro 18,15; 2. lil e Samuelesoro 7; Lil e Jeremijasoro 31; Lil e Isaijasoro 59,16; Lil e Danilosoro 7; Lil e Malahijasoro 4,5; Lil e Isaijasoro 7,14; Lil e Mihejesoro 5,2; Lil e Isaijasoro 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalam 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Lil e Zaharijasoro 11,12–13; Lil e Isaijasoro 50,6; Psalam 16,10–11

22. Paramiz: Bijandipe e Jovanesoro

E biblijakiri paramiz taro Luka 1

23. Paramiz: Bijandipe e Isusesoro

E biblijakiri paramiz taro Matej 1; Luka 2

24. Paramiz: O Jovan krstini e Isuse

E biblijakiri paramiz taro Matej 3; Marko 1,9–11; Luka 3,1–23

25. Paramiz: O Sotoni kušini e Isuse

E biblijakiri paramiz taro Matej 4,1–11; Marko 1,12–13; Luka 4,1–13

26. Paramiz: O Isus lela te ćerel pli služba

E biblijakiri paramiz taro Matej 4,12–25; Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; Luka 4,14–30, 38–44

27. Paramiz: I paramiz e šukare Samarijancostar

E biblijakiri paramiz taro Luka 10,25–37

28. Paramiz: O barvalo terno

E biblijakiri paramiz taro Matej 19,16–30; Marko 10,17–31; Luka 18,18–30

29. Paramiz: Paramiz e nemilosrdnone slugastar

E biblijakiri paramiz taro Matej 18,21–35

30. Paramiz: O Isus parvari pandž hiljade manušen

E biblijakiri paramiza taro Matej 14,13–21; Marko 6,31–44; Luka 9,10–17; Jovan 6,5–15

31. Paramiz: O Isus phirela upro pani

E biblijakiri paramiz taro Matej 14,22–33; Marko 6,45–52; Jovan 6,16–21

32. Paramiz: O Isus sasljari e opsednutime manuše hem e namborma đuvlja

E biblijakiri paramiz taro Matej 8,28–34; 9,20–22; Marko 5,1–20; 5,24b–34; Luka 8,26–39; 8,42b–48

33. Paramiz: Paramiz e sejačestar

E biblijakiri paramiz taro Matej 13,1–8, 18–23; Marko 4,1–8, 13–20; Luka 8,4–15

34. Paramiz: O Isus sikaj avera paramiza

E biblijakiri paramiz taro Matej 13,31–33, 44–46; Marko 4,30–32; Luka 13,18–21; 18,9–14

35. Paramiz: Paramiz e žalostivnone dadestar

E biblijakiri paramiz taro Luka 15,11–32

36. Paramiz: Preobraženje

E biblijakiri paramiz taro Matej 17,1–9; Marko 9,2–8; Luka 9,28–36

37. Paramiz: O Isus vazdela e Lazare taro mule

E biblijakiri paramiz taro Jovan 11,1–46

38. Paramiz: O Isus inele izdajime

E biblijakiri paramiz taro Matej 26,14–56; Marko 14,10–50; Luka 22,1–53; Jovan 12,6; 18,1–11

39. Paramiz: O Isus ko sudo

E biblijakiri paramiz taro Matej 26,57–27,26; Marko 14,53–15,15; Luka 22,54–23,25; Jovan 18,12–19,16

40. Paramiz: O Isus čhivdoi ko krsto

E biblijakiri paramiz taro Matej 27,27–61; Marko 15,16–47; Luka 23,26–56; Jovan 19,17–42

41. Paramiz: O Devel vazdela e Isuse taro mule

E biblijakiri paramiz taro Matej 27,62–28,15; Marko 16,1–11; Luka 24,1–12; Jovan 20,1–18

42. Paramiz: O Isus irini pe ko nebo

E biblijakiri paramiz taro Matej 28,16–20; Marko 16,12–20; Luka 24,13–53; Jovan 20,19–23; Ćeriba e apostolengoro 1,1–11

43. Paramiz: I Khanđiri počini

E biblijakiri paramiz taro Ćeriba e apostolengoro 2

44. Paramiz: O Petar hem o Jovan sasljarena e prosjako

E biblijakiri paramiz taro Ćeriba e apostolengoro 3,1–4,22

45. Paramiz: O Stefan hem o Filip

E biblijakiri paramiz taro Ćeriba e apostolengoro 6,8–8,5; 8,26–40

46. Paramiz: O Pavle ovela hrišćanin

E biblijakiri paramiz taro Ćeriba e apostolengoro 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3

47. Paramiz: O Pavle hem o Sila ano than Filipe

E biblijakiri paramiz taro Ćeriba e apostolengoro 16,11–40

48. Paramiz: O Isusi adava obećime Mesija

E biblijakiri paramiz taro Ćeriba 1–3; 6; 14; 22; Ikljojba 12; 20; 2. lil e Samuilesoro 7; Lil e Jevrejenđe 3,1–6; 4,14–5,10; 7,1–8,13; 9,11–10,18; Otkrivenje 21

49. Paramiz: E Devlesoro Nevo savez

E biblijakiri paramiz taro Lil e Rimljanenđe 3,21–26; 5,1–11; Jovan 3,16; Marko 16,16; Lil e Kološanenđe 1,13–14; 2. lil e Korinćanenđe 5,17–21; 1. lil e Jovanesoro 1,5–10

50. Paramiz: O Isus irini pe

E biblijakiri paramiz taro Matej 24,14; 28,18; Jovan 15,20; 16,33; Otkrivenje 2,10; Matej 13,24–30, 36–42; 1. lil e Solunjanenđe 4,13–5,11; Lil e Jakovesoro 1,12; Matej 22,13; Otkrivenje 20,10; 21,1–22,21

Leave a Reply

%d bloggers like this: