Čergar (Vojvođanski Romski, Šijački): Bibliske paramiče pale savorende (audio)

Bibliske paramiče pale savorende

Audio

Audio

1. Paramiči: Stvoripe

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 1–2

2. Paramiči: O bezah del ando them


Biblijaće paramiča andar o: Postanak 3

3. Paramiči: Potop

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 6–8

4. Paramiči: Devlesko savezo e Avraameja

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 11–15

5. Paramiči: Obećime čhavo

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 16–22

6. Paramiči: O Del vodil briga palo Isako

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 24,1–25,26

7. Paramiči: O Del blagoslovisarel e Jakove

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 25,27–33,20

8. Paramiči: O Del spasisarel e Josife thaj lešće familija

Biblijaće paramiča andar o: Postanak 37–50

9. Paramiči: O Del akharel e Mojsija

Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 1–4

10. Paramiči: Deš bare nevolje po Egipat

Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 5–10

11. Paramiči: Pasha

Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 11,1–12,32

12. Paramiči: Inkljistipe andar o ropstvo

Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 12,33–15,21

13. Paramiči: E Devlesko savez e Izraelconenca

Biblijaće paramiča andar o: Izlasko 19–34

14. Paramiči: O Them lutilas e divljinasa

Biblijsko paramiči andar o: Izlasko 16–17, Brojurja 10–14; 20; 27; Ponovime zakono 34

15. Paramiči: Obećime phuv

Biblijske paramiča andar o: Isus Navin 1–24

16. Paramiči: E osloboditeljurja

Bibliske paramiče andar e: Sucurja 1–3; 6–8

17. Paramiči: Devlesko savezo e Davidosa

Bibliske paramiča andar e: 1. Samuil 10; 15–19; 24; 31; 2. Samuil 5; 7; 11–12

18. Paramiči: Podelime carstvo

Bibliske paramiča andar e: 1. Kraljevima 1–6; 11–12

19. Paramiči: Prorokurja

Bibliske paramiče andar e: 1. Kraljurja 16–18; 2. Kraljurja 5; Jeremija 38

20. Paramiči: Izganstvo thaj boldipe palpale

Biblijsko paramiči andar: 2. Kraljevima 17; 24–25; 2. Ljetopisima 36; Ezra 1–10; Nehemija 1–13

21. Paramiči: O Del obićisarel e Mesija

Biblijske paramiča andar o: Postanak 3,15; 12,1–3; Ponovime zakon 18,15; 2. Samuilova 7; Jeremija 31; Isaija 59,16; Danijel 7; Malahija 4,5; Isaija 7,14; Mihej 5,2; Isaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Zaharija 11,12–13; Isaija 50,6; Psalam 16,10–11

22. Paramiči: E Jovanesko bijandipe

Biblijske paramiča andar: Luka 1

23. Paramiči: E Isusesko Bijandipe

Biblijske paramiča andar o: Matej 1; Luka 2

24. Paramiči: O Jovano bolel e Isuse

Biblijske paramiča andar o: Matej 3; Marko 1,9–11; Luka 3,1–23

25. Paramiči: O Beng iskušil e Isuse

Biblijske paramiča andar o: Matej 4,1–11; Marko 1,12–13; Luka 4,1–13

26. Paramiči: O Isus započnisarel piri služba

Biblijske paramiča andar o: Matej 4,12–25; Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; Luka 4,14–30, 38–44

27. Paramiči: Paramiči katar o lačho Samarijanco

Biblijsko paramiči andar o: Luka 10,25–37

28. Paramiči: Barvalo terno čhavo

Biblijske paramiča andar o: Matej 19,16–30; Marko 10,17–31; Luka 18,18–30

29. Paramiči: Paramiči katar o nemilosrdno sluga

Biblijsko paramiči andar o: Matej 18,21–35

30. Paramiči: O Isus pravarel pandž milja manušen

Biblijsko paramiči andar o: Matej 14,13–21; Marko 6,31–44; Luka 9,10–17; Jovan 6,5–15

31. Paramiči: O Isus phirel po paj

Biblijsko paramiči andar o: Matej 14,22–33; Marko 6,45–52; Jovan 6,16–21

32. Paramiči: O Isus sastarele nasvale romnja thaj rome save sas nečisto duho

Biblijsko paramiči andar o: Matej 8,28–34; 9,20–22; Marko 5,1–20; 5,24b–34; Luka 8,26–39; 8,42b–48

33. Paramiči: Paramiči katar o sejači

Biblijsko paramiči andar o: Matej 13,1–8, 18–23; Marko 4,1–8, 13–20; Luka 8,4–15

34. Paramiči: O Isus sikavel vi aver paramiča

Biblijsko paramiči andar o: Matej 13,31–33, 44–46; Marko 4,30–32; Luka 13,18–21; 18,9–14

35. Paramiči: Paramiči katar o suosećajno dad

Biblijsko paramiči andar o: Luka 15,11–32

36. Paramiči: Preobražipe

Biblijsko paramiči andar o: Matej 17,1–9; Marko 9,2–8; Luka 9,28–36

37. Paramiči: O Isus vazdel e Lazeres andar e mule

Biblijske paramiča andar o: Jovan 11,1–46

38. Paramiči: O Isus si izdajime

Biblijsko paramiča andar o: Matej 26,14–56; Marko 14,10–50; Luka 22,1–53; Jovan 12,6; 18,1–11

39. Paramiči: O Isus si osudime

Biblijsko paramiči andar o: Matej 26,57–27,26; Marko 14,53–15,15; Luka 22,54–23,25; Jovan 18,12–19,16

40. Paramiči: O Isus si razapnime

Biblijsko paramiči andar o: Matej 27,27–61; Marko 15,16–47; Luka 23,26–56; Jovan 19,17–42

41. Paramiči: O Del vazdel e Isuse andar e mule

Biblijsko paramiči andar o: Matej 27,62–28,15; Marko 16,1–11; Luka 24,1–12; Jovan 20,1–18

42. Paramiči: O Isus boldelpes po nebo

Biblijske paramiča andar o: Matej 28,16–20; Marko 16,12–20; Luka 24,13–53; Jovan 20,19–23; e Djela apostolska 1,1–11

43. Paramiči: Počnil e prvo khanđiri

Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 2

44. Paramiči: O Petar thaj o Jovano sastaren e prosijako

Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 3,1–4,22

45. Paramiči: O Stefan thaj o Filip

Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 6,8–8,5; 8,26–40

46. Paramiči: O Pavle postajil hrišćanino

Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3

47. Paramiči: O Pavle thaj o Sila ande Filipe

Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 16,11–40

48. Paramiči: O Isus si obećime Mesija

Biblijsko paramiči andar o: Postanak 1–3; 6; 14; 22; Izlazak 12; 20; 2 Samuelova 7; Hebrejima 3,1–6; 4,14–5,10; 7,1–8,13; 9,11–10,18; Otkrivenje 21

49. Paramiči: E Devlesko nevo savezo

Biblijsko paramiči andar e: Rimljanima 3,21–26; 5,1–11; Jovan 3,16; Marko 16,16; Kološanima 1,13–14; 2. Korinćanima 5,17–21; 1. Jovanova 1,5–10

50. Paramiči: O Isus boldelpe

Biblijsko paramiči andar o: Matej 24,14; 28,18; Jovan 15,20; 16,33; Otkrivenje 2,10; Matej 13,24–30, 36–42; 1. Solunjanima 4,13–5,11; Jakovljeva 1,12; Matej 22,13; Otkrivenje 20,10; 21,1–22,21

Leave a Reply

%d