Čergar (Vojvođanski Romski, Šijački): Bibliske paramiče pale savorende (video)

Bibliske paramiče pale savorende

Video

1. Paramiči: Stvoripe
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 1–2
2. Paramiči: O bezah del ando them
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 3
3. Paramiči: Potop
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 6–8
4. Paramiči: Devlesko savezo e Avraameja
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 11–15
5. Paramiči: Obećime čhavo
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 16–22
6. Paramiči: O Del vodil briga palo Isako
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 24,1–25,26
7. Paramiči: O Del blagoslovisarel e Jakove
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 25,27–33,20
8. Paramiči: O Del spasisarel e Josife thaj lešće familija
Biblijaće paramiča andar o: Postanak 37–50
9. Paramiči: O Del akharel e Mojsija
Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 1–4
10. Paramiči: Deš bare nevolje po Egipat
Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 5–10
11. Paramiči: Pasha
Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 11,1–12,32
12. Paramiči: Inkljistipe andar o ropstvo
Biblijaće paramiča andar o: Izlazak 12,33–15,21
13. Paramiči: E Devlesko savez e Izraelconenca
Biblijaće paramiča andar o: Izlasko 19–34
14. Paramiči: O them lutilas e divljinasa
Biblijsko paramiči andar o: Izlasko 16–17, Brojurja 10–14; 20; 27; Ponovime zakono 34
15. Paramiči: Obećime phuv
Biblijske paramiča andar o: Isus Navin 1–24
16. Paramiči: E osloboditeljurja
Bibliske paramiče andar e: Sucurja 1–3; 6–8
17. Paramiči: Devlesko savezo e Davidosa
Bibliske paramiča andar e: 1. Samuil 10; 15–19; 24; 31; 2. Samuil 5; 7; 11–12
18. Paramiči: Podelime carstvo
Bibliske paramiča andar e: 1. Kraljevima 1–6; 11–12
19. Paramiči: Prorokurja
Bibliske paramiče andar e: 1. Kraljurja 16–18; 2. Kraljurja 5; Jeremija 38
20. Paramiči: Izganstvo thaj boldipe palpale
Biblijsko paramiči andar: 2. Kraljevima 17; 24–25; 2. Ljetopisima 36; Ezra 1–10; Nehemija 1–13
21. Paramiči: O Del obićisarel e Mesija
Biblijske paramiča andar o: Postanak 3,15; 12,1–3; Ponovime zakon 18,15; 2. Samuilova 7; Jeremija 31; Isaija 59,16; Danijel 7; Malahija 4,5; Isaija 7,14; Mihej 5,2; Isaija 9,1–7; 35,3–5; 61; 53; Psalmi 22,18; 35,19; 69,4; 41,9; Zaharija 11,12–13; Isaija 50,6; Psalam 16,10–11
22. Paramiči: E Jovanesko bijandipe
Biblijske paramiča andar: Luka 1
23. Paramiči: E Isusesko Bijandipe
Biblijske paramiča andar o: Matej 1; Luka 2
24. Paramiči: O Jovano bolel e Isuse
Biblijske paramiča andar o: Matej 3; Marko 1,9–11; Luka 3,1–23
25. Paramiči: O Beng iskušil e Isuse
Biblijske paramiča andar o: Matej 4,1–11; Marko 1,12–13; Luka 4,1–13
26. Paramiči: O Isus započnisarel piri služba
Biblijske paramiča andar o: Matej 4,12–25; Marko 1,14–15, 35–39; 3,13–21; Luka 4,14–30, 38–44
27. Paramiči: Paramiči katar o lačho Samarijanco
Biblijsko paramiči andar o: Luka 10,25–37
28. Paramiči: Barvalo terno čhavo
Biblijske paramiča andar o: Matej 19,16–30; Marko 10,17–31; Luka 18,18–30
29. Paramiči: Paramiči katar o nemilosrdno sluga
Biblijsko paramiči andar o: Matej 18,21–35
30. Paramiči: O Isus pravarel pandž milja manušen
Biblijsko paramiči andar o: Matej 14,13–21; Marko 6,31–44; Luka 9,10–17; Jovan 6,5–15
31. Paramiči: O Isus phirel po paj
Biblijsko paramiči andar o: Matej 14,22–33; Marko 6,45–52; Jovan 6,16–21
32. Paramiči: O Isus sastarele nasvale romnja thaj rome save sas nečisto duho
Biblijsko paramiči andar o: Matej 8,28–34; 9,20–22; Marko 5,1–20; 5,24b–34; Luka 8,26–39; 8,42b–48
33. Paramiči: Paramiči katar o sejači
Biblijsko paramiči andar o: Matej 13,1–8, 18–23; Marko 4,1–8, 13–20; Luka 8,4–15
34. Paramiči: O Isus sikavel vi aver paramiča
Biblijsko paramiči andar o: Matej 13,31–33, 44–46; Marko 4,30–32; Luka 13,18–21; 18,9–14
35. Paramiči: Paramiči katar o suosećajno dad
Biblijsko paramiči andar o: Luka 15,11–32
36. Paramiči: Preobražipe
Biblijsko paramiči andar o: Matej 17,1–9; Marko 9,2–8; Luka 9,28–36
37. Paramiči: O Isus vazdel e Lazeres andar e mule
Biblijske paramiča andar o: Jovan 11,1–46
38. Paramiči: O Isus si izdajime
Biblijsko paramiča andar o: Matej 26,14–56; Marko 14,10–50; Luka 22,1–53; Jovan 12,6; 18,1–11
39. Paramiči: O Isus si osudime
Biblijsko paramiči andar o: Matej 26,57–27,26; Marko 14,53–15,15; Luka 22,54–23,25; Jovan 18,12–19,16
40. Paramiči: O Isus si razapnime
Biblijsko paramiči andar o: Matej 27,27–61; Marko 15,16–47; Luka 23,26–56; Jovan 19,17–42
41. Paramiči: O Del vazdel e Isuse andar e mule
Biblijsko paramiči andar o: Matej 27,62–28,15; Marko 16,1–11; Luka 24,1–12; Jovan 20,1–18
42. Paramiči: O Isus boldelpes po nebo
Biblijske paramiča andar o: Matej 28,16–20; Marko 16,12–20; Luka 24,13–53; Jovan 20,19–23; e Djela apostolska 1,1–11
43. Paramiči: Počnil e prvo khanđiri
Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 2
44. Paramiči: O Petar thaj o Jovano sastaren e prosijako
Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 3,1–4,22
45. Paramiči: O Stefan thaj o Filip
Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 6,8–8,5; 8,26–40
46. Paramiči: O Pavle postajil hrišćanino
Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 8,3; 9,1–31; 11,19–26; 13,1–3
47. Paramiči: O Pavle thaj o Sila ande Filipe
Biblijsko paramiči andar e: Djela apostolska 16,11–40
48. Paramiči: O Isus si obećime Mesija
Biblijsko paramiči andar o: Postanak 1–3; 6; 14; 22; Izlazak 12; 20; 2 Samuelova 7; Hebrejima 3,1–6; 4,14–5,10; 7,1–8,13; 9,11–10,18; Otkrivenje 21
49. Paramiči: E Devlesko nevo savezo
Biblijsko paramiči andar e: Rimljanima 3,21–26; 5,1–11; Jovan 3,16; Marko 16,16; Kološanima 1,13–14; 2. Korinćanima 5,17–21; 1. Jovanova 1,5–10
50. Paramiči: O Isus boldelpe
Biblijsko paramiči andar o: Matej 24,14; 28,18; Jovan 15,20; 16,33; Otkrivenje 2,10; Matej 13,24–30, 36–42; 1. Solunjanima 4,13–5,11; Jakovljeva 1,12; Matej 22,13; Otkrivenje 20,10; 21,1–22,21

Leave a Reply

%d bloggers like this: